AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Khách viếng thăm

Translate

Powered by Translate

cam-on-anh_TPB (2).jpg

Danh  sách  Tử  sĩ  của  PD  225 ,  các  anh   anh  dũng  hy  sinh  :

Cấp bậc họ tên                    Ngày tháng hy sinh                  Chiến trường hy sinh  

Th/u  Nguyễn  Thanh  Hoàn Tháng 11   1970          Phía tây-nam cách th/p Cần Thơ 10 dậm    

Th/u  Tạ  văn  Điệp               Tháng 11   1970         Phía tây-nam cách th/p Cần Thơ 10 dậm    

Tr/s  Ngọc  Giao                    Tháng 11   1970         Phía tây-nam cách th/p Cần Thơ 10 dậm    

Tr/u  Trần  Quốc  Trung      Tháng  02  1971         Càng Long, Vĩnh Bình

Tr/u  Phạm  Phú  Cang         Tháng  02  1971         Càng Long, Vĩnh Bình

Tr/s  Linh                             Tháng  02  1971         Càng Long, Vĩnh Bình

Tr/s  Hà  Nguyệt  Hoa           Cuối năm 1972           Kinh Xà No, Vị Thanh

Tr/s  Mai (Path Finder)         Tháng  ?    1971         Biện Nhị, Cà Mau       

Tr/s  Lê  văn  Phát                Tháng  ?    1971         Biện Nhị, Cà Mau       

Tr/s  Võ  Văn  Tài                 Tháng  ?    1971         Phía bắc Chương Thiện          

Th/u  Lý  Minh  Quí             Tháng  ?    1972         Tri Tôn, Châu Đốc     

Th/u  Lê  Phước  Hồng         Tháng  ?    1972         Tri Tôn, Châu Đốc     

Tr/s  Lê  văn  Oánh               Tháng  ?    1972         Tri Tôn, Châu Đốc     

H/s1 Võ  văn  Nam          Tháng  ?    1972         Tri Tôn, Châu Đốc     

Tr/s  Trần  văn  Chánh         Tháng  ?    1972         Kiến Thiện, Vị Thanh 

Tr/u  Ngô  Vĩnh  Viễn           2 tháng 4  1973          Vĩnh Kim, Mỹ Tho     

Tr/s1 Quỳnh  văn  Sên          Tháng  ?    1972         Kinh Bà Bèo, Mỹ Tho 

Tr/u  Nguyễn  Anh  Tuấn      Tháng  11  1974         Biệt Khu Hải Yến, Cà Mau     

Th/u  Quách Dũng  Tiến       Tháng  11  1974         Biệt Khu Hải Yến, Cà Mau     

Tr/u  Nguyễn  Viết  Dương   Tháng  12  1974         Mỹ Phước Tây, Mộc Hóa        

Tr/s  Khánh                         Tháng  ?               Chiến trường ngoại biên Kompong Ro       

Tr/u  Kiêm Long                     Tháng  ?   1976                    Trong trại Cải Tạo

up

AcDieu
Google Search:       
RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
msn
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao
Radio_VNHN

TIME